Προκηρυξεις

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin

21/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020” “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”

(ΣΑ:  ΕΠ518/6, Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017)

Πρόσκληση (pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (doc)

 

 

13/9/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”  “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)” για τη δράση «3.4.2 - Συνεντεύξεις (έρευνα) από τοπικούς ενδιαφερόμενους».

PDF_Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος

DOC_Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος

11/7/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκιάστρων

Πρόσκληση

11/7/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων

Πρόσκληση

Κατάλογος

Κατάλογος_xls

30/5/2019

Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

Κατακύρωση Αναδόχου

13/5/2019

Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 290/15-4-2019)

Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» (Αρ. Διακήρυξης 2/2019, CPV 85312300-2)

Προσωρινός_Ανάδοχος_ΑΔΑ

17/04/2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το πρόγραμμα "Business Clubs"

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BUSINESS CLUBS», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6 ΜΑΪΟΥ 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

 

16/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την απόφαση αρ. 1 της 6ης συνεδρίασης (15/4/2019) του Ε.Σ. της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΕΡΓΟΥ «ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BUSINESS CLUBS», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020», λόγω των τροποποιήσεων που προκύπτουν σε άρθρα του Ν. 4412/2019 με τον Ν. 4605/2019.

Τις επόμενες ημέρες θα επαπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

09/04/2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το πρόγραμμα "Business Clubs"

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BUSINESS CLUBS», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

 

04/12/2018

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Establishment of Business Clubs for the enhancement of enterpreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τα κάτωθι με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

16/10/2018

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Exploring the cultural heritage of the cross border region through a digital library and oral sources (EXPLORAL)”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τα κάτωθι με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: