Προκηρυξεις

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin
[mp_row] [mp_span col="12"]

15/6/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύμβαση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών

με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV: 79956000-0 - Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων

79951000-5 - Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων

79952100-3 - Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

92111210-7 - Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών

92500000-6 - Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_ΑΔΑM.pdf

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-1.doc

17/5/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύμβαση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών

με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV 79412000-5: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Οικονομολόγος_ΑΔΑM.pdf

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Οικονομολόγος_Νέα.doc

 

7/2/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

32223000-2  Συσκευές μετάδοσης εικόνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf

12/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV: 79956000-0 - Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος.pdf

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος.doc

10/9/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

 

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV: 79340000-9 - Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_ΑΔΑ.pdf

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος.doc

 

 

14/7/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφορών για τοποθέτηση γυάλινου διαχωριστικού με πόρτα

Κωδ. Έργου: 2020ΣΕ54400001

CPV 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Πόρτα.pdf

9/7/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφορών για την προμήθεια βιβλίων με απευθείας ανάθεση

Κωδ. Έργου: 2020ΣΕ54400001

CPV 22113000-5 - Βιβλία βιβλιοθήκης

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΑΔΑ-67ΣΜ46ΨΖΤ4-Χ0Σ.pdf

Κατάλογος-τίτλων.xls

29/6/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV: 73000000-2 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος.pdf

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος.doc

11/6/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”

“Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017, MIS:5031772

 CPV: 30232100-5  Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος

4/2/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

«VIRTUALAND: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005, MIS: 5041965

 CPV 92500000-6 - Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης.doc

2/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για προμήθεια επίπλων με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

ΣΑ:  ΕΠ518/6,

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV: 39130000-2  Έπιπλα γραφείων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf

2/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

32223000-2  Συσκευές μετάδοσης εικόνας

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος.pdf

29/9/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, παροχής συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_ΤΠΕ_Νέο_ΑΔΑ.pdf

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_ΤΠΕ_Νέο.doc

 

11/9/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για προμήθεια αναλωσίμων με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

 CPV: 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

CPV: 39263000-3 Επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Αναλώσιμα_ΑΔΑ.pdf

11/9/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005

CPV 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, παροχής συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_ΤΠΕ.pdf

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_ΤΠΕ.doc

Ακύρωση πρόσκλησης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1 απόφαση της 16ης/28.09.2020 συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας

20/7/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφορών για προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης ILS openABEKT με σύστημα τεχνολογίας RFID

Κωδ. Έργου: 2020ΣΕ54400001

CPV: 48161000-4 Σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης ILS RFID.doc

14/7/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικού με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020” “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”

ΣΑΕΠ518/6, Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017

 CPV: 79100000-5 Νομικές υπηρεσίες

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Νομικός.pdf

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Νομικός.doc

14/7/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020” “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”, ΣΑ:  ΕΠ518/6, Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017

CPV: 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

CPV: 39263000-3 Επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Αναλωσίμων_ΑΔΑ.pdf

7/7/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) για τη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης

Κωδ. Έργου: 2020ΣΕ54400001

CPV 39155100-4: Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης.doc

24/6/2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

«ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL

(Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/16.06.2020)

Διευκρινήσεις.pdf

16/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

«ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL

(ΣΑΕ: 2018ΕΠ51860016)

CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής

CPV 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

CPV 22120000-7  Δημοσιεύσεις

CPV 22462000-6  Διαφημιστικό υλικό

CPV 92111200-4 Παραγωγή διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_PDF

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_DOC

11/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθoνών με απευθείας ανάθεση

(ΣΑΕ: 2020ΣΕ54400001)

CPV 30213000-5: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

CPV 30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

11/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια βιβλίων με απευθείας ανάθεση

(ΣΑΕ: 2020ΣΕ54400001)

CPV 2211300-5: Βιβλία βιβλιοθήκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)

τίτλοι_2020_για_αγορά.xls

4/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”

(ΣΑ:  ΕΠ518/6, Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005)

CPV 79412000-5: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης

Παραδοτέα: «1.2.2 Project management and meetings» και «1.2.3 Project and Financial Reports»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (doc)

21/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020” “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”

(ΣΑ:  ΕΠ518/6, Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017)

Πρόσκληση (pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (doc)

13/9/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”  “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)” για τη δράση «3.4.2 - Συνεντεύξεις (έρευνα) από τοπικούς ενδιαφερόμενους».

PDF_Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος

DOC_Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος

11/7/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκιάστρων

Πρόσκληση

11/7/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων

Πρόσκληση

Κατάλογος

Κατάλογος_xls

30/5/2019

Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

Κατακύρωση Αναδόχου

13/5/2019

Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 290/15-4-2019)

Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» (Αρ. Διακήρυξης 2/2019, CPV 85312300-2)

Προσωρινός_Ανάδοχος_ΑΔΑ

17/04/2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το πρόγραμμα "Business Clubs"

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BUSINESS CLUBS», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6 ΜΑΪΟΥ 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

16/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την απόφαση αρ. 1 της 6ης συνεδρίασης (15/4/2019) του Ε.Σ. της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΕΡΓΟΥ «ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BUSINESS CLUBS», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020», λόγω των τροποποιήσεων που προκύπτουν σε άρθρα του Ν. 4412/2019 με τον Ν. 4605/2019.

Τις επόμενες ημέρες θα επαπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

09/04/2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το πρόγραμμα "Business Clubs"

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BUSINESS CLUBS», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

04/12/2018

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Establishment of Business Clubs for the enhancement of enterpreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τα κάτωθι με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

16/10/2018

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Exploring the cultural heritage of the cross border region through a digital library and oral sources (EXPLORAL)”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τα κάτωθι με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

[/mp_span] [/mp_row]