ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εξοπλισμός

 
Δημοσιεύτηκε στις 16/10/2018, από admin

16/10/2018

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Exploring the cultural heritage of the cross border region through a digital library and oral sources (EXPLORAL)”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια των κάτωθι με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: